Een initiatief van samenwerkende begrazingsbedrijven

Betrouwbare kennis over
schapenbegrazing in natuurbeheer

Monitoring

Het is wenselijk voor de verdere aansturing en verfijning van het project in de toekomst vanaf de start van het project een tweetal zaken goed te monitoren. Enerzijds moet van de begrazing een goede begrazingsverslaglegging plaats vinden en anderzijds moeten de effecten van de begrazing en aanvullend beheer goed gevolgd worden.

Een goede manier van verslaglegging van de begrazing is het bijhouden van weekrapporten van het uitgevoerde begrazingsbeheer. De herder moet daarin per dag per deelgebied vastleggen hoeveel er begraasd is en in welke percelen. Ook de wijze van begrazen (hoeden, flexinetten, vaste rasters) is daarbij van belang. Deze rapporten inclusief de planning voor de korte termijn moeten voor de terreineigenaar en de terreinbeheerder doorlopend beschikbaar zijn. Daarbij kan een systeem van wekelijkse mailcontact uitkomst bieden.

Het belangrijkste van het begrazingsbeheer is natuurlijk het resultaat. Daarvoor moet naast de begrazingsverslaglegging een goed monitoringssysteem worden opgezet op de belangrijkste ken- en doelsoorten. Daarbij is het belangrijk om de nulsituatie goed vast te leggen voor zover dat niet bekend of beschreven is.

De ontwikkeling van de vegetatie kan het beste gevolgd worden aan de hand van permanente kwadraten. Daarbij kan een aantal meer bijzondere soorten doorlopend gevolgd worden. Ook het monitoren van fauna ligt voor de hand.