Een initiatief van samenwerkende begrazingsbedrijven

Betrouwbare kennis over
schapenbegrazing in natuurbeheer

Graasdruk

De benodigde graasdruk hangt samen met de productie van de vegetatie. Dit bepaalt mede ook hoeveel begrazingsbeurten er per jaar nodig zijn: hoe hoger de productie, hoe vaker een vegetatie begraasd dient te worden.

In heidesystemen varieert de graasdruk van 350 graasdagen per hectare per jaar (gd/ha/j) als onderhoudsbegrazing van goed ontwikkelde Struikheide tot 1000 gd/ha/j op sterk met Pijpenstrootje vergraste heides.

De ervaring met gehoede schaapskuddes in verschillende situaties op natuurlijke en onbemeste graslanden leert dat een begrazingsdruk van 1000 gd/ha/j nodig is voor het beheer van schraalgrasland tot 2500 gd/ha/j bij de meest productieve situaties (zie tabel x). Daarbij wordt uitgegaan van een begrazingsniveau van circa 80% van de biomassaproductie.

Door de verschraling van de bodem die begrazen veroorzaakt kan de begrazingsdruk door de jaren heen naar beneden worden bijgesteld. Bij de meest productieve situaties kan ook nog voor aanvullende verschraling worden gekozen door een begrazingsbeurt door hooien te vervangen.