Een initiatief van samenwerkende begrazingsbedrijven

Betrouwbare kennis over
schapenbegrazing in natuurbeheer

Begrazingsplanning

Voor het begrazingsseizoen van start gaat wordt een gebiedsanalyse verricht, waarbij de vegetatiecompositie in kaart wordt gebracht. Hierbij wordt een gebied in logische eenheden opgedeeld waarbij in het terrein voor de herder duidelijk is waar de grenzen lopen (bijvoorbeeld vegetatiegrenzen of paden). Per deelperceel wordt aan de hand van de vegetatie en beheergeschiedenis de benodigde graasdruk geschat, waarbij aandachtspunten als boomopslag worden vastgelegd.

Er worden in samenspraak met beheerders streefbeelden bepaald, waarna de benodigde graasdruk definitief wordt vastgesteld. Tevens wordt in de planning vastgelegd hoe vergrassing en verbossing in terreinen strategisch worden aangepakt. Delen met kwetsbare flora of fauna worden in gevoelige periodes van het jaar ontzien door met een lichte graasdruk te begrazen. Zo is aan het begin van het begrazingsseizoen in een begrazingsplanning de benodigde graasdruk en de tijdstippen van begrazing voor een gebied vastgelegd.